Tajomný dom zvaný Hoffstadt

(Ako sa z panskej kúrie na námestí stal Hotel Jeleň)

Hradný pisár odložil na stôl svetlé brkové pierko, opatrne vzal do rúk čerstvo napísanú pergamenovú listinu a v úctivom úklone ju vložil do rúk svojej panej. Nikolas, nože prosím podaj pánovi preceptorovi našu vôľu, nech mi ju prečíta“, povedala pokojným hlasom Klára podávajúc listinu svojmu mladšiemu synovi. Preceptor pristúpil k mužovi, vzal do rúk písaný text a pred zrakom starej dámy pomaly a nahlas čítal. (Nášmu špitálu zanechávam) ... „ponajprv, v označenom našom meste vo Fraistadtu na východnej strane od farského kostola sa nachádzajúci kamenný rožný dom v ľudovej reči známy pod menom Hoffstadt“ ... preceptorov hlas sa ako ozvena niesol celým palácom hlohovského hradu. Bol deň Sv. Lukáša evanjelistu (18. október) roku 1400.

Kráčajúc dnes hlohovským námestím popri farskom kostole Sv. Michala sa márne snažím preniesť do šesťstoročnej minulosti mesta, aby som pochopil slová Kláry, manželky palatína Mikuláša Kontha, v ktorých opísala „fraštacké“ námestie a na ňom akýsi kamenný dom zvaný Hoffstadt. Dom takéhoto mena dnes žiaden Hlohovčan nepozná. Námestie v priebehu storočí dokonale zmenilo tvár a zo stredovekých domov zostali len pivnice alebo kamenné časti obvodových stien vkomponované do mladších domov. Naše hľadanie sa preto zdá byť stratené až do chvíle, než si nevšimneme na námestí veľkú budovu bývalého hotela Jeleň a nenahliadneme do jeho minulosti. Práve hotel bol totiž tou neznámou kamennou panskou kúriou, tým tajomným hoffstadtom, ktorý Klára v r. 1400 darovala hlohovskému špitálu.

Budovu postavili v priebehu 14. storočia zámerne nad rozcestím, kde sa križovali dve dôležité cesty. Jedna smerujúca z námestia na hrad (Podzámska ul.) a druhá, vedúca z mosta na rieke Váh cez námestie pravou stranou okolo kostola Sv. Michala smerom na východ (ulicou SNP)von z mesta. Postavili ju ako rozľahlú kamennú kúriu na rozhraní Starého a Nového Hlohovca práve v čase, keď kolonisti z nemecky a slovansky hovoriacich krajín začali budovať okolo farského kostola štvoruholníkové námestie s priľahlými ulicami. Jej stavbu zrejme vyvolala aj potreba preniesť časť správy panstva z hradu do mesta, pretože už v r. 1365 Mikuláš Konth nariaďuje, aby sa všetky dane vo forme naturálií odvádzali do jeho domu – kúrie, ktorá stojí v Hlohovci. Objekt bol od počiatkov pomerne rozsiahly s dvorom a s hospodárskym zázemím. V neskoršom období, pravdepodobne už za vlády Stanislava Thurzu (1598-1625) nad hlohovským panstvom bola kúria na námestí dôkladne prestavaná. Podobne ako hlohovský hrad, veža farského kostola a ďalšie budovy, aj panská kúria dostala renesančnú podobu. Zachované veduty mesta z. r. 1761 a 1823 ju zachytávajú ako poschodovú budovu na priečelí zdobenú sgrafitom (podobne ako meštiansky dom na Podzámskej ul.), na vrchole s prebiehajúcou oblúkovou atikou (dodnes viditeľná v dotyku s budovou mestskej knižnice). Miestnosti boli zaklenuté valenými a krížovými klenbami, vo dvorovej časti sa nachádzali otvorené arkády. Aj funkcia budovy sa v priebehu storočí čiastočne zmenila. Bývali tu panskí hajdúsi a administratívni úradníci panstva. Poslední majitelia hlohovského panstva Erdödyovci budovu od 18. stor. prenajímali. V r. 1880 sa uskutočnila jej posledná veľká prestavba, ktorá dala panskej kúrii dnešný neoklasicistický vzhľad. V tomto roku bola pristavaná aj pravá rožná časť hotela nad bývalým bufetom, kde v 19. storočí mali výsek mäsa hlohovskí mäsiari. Na poschodí budovy bola v rokoch 1880-82 vytvorená spoločenská sála s empírovou stropnou maľbou V r. 1928 predal posledný majiteľ panstva gróf Viliam Erdödy po zdĺhavých súdnych prieťahoch dom na námestí Františkovi Ernstovi, ktorý panskú kúriu premenil na známy hotel Jeleň. Zmena funkcie objektu na hotel bola oficiálne potvrdená v r. 1937. Hotel bol až do konca osemdesiatych rokov významnou kultúrno-spoločenskou ustanovizňou mesta. Boli tu založené viaceré miestne organizácie, konali sa tu rôzne spoločenské akcie, trikrát do týždňa tu bývali zábavy. Samotné mesto Hlohovec sa tiež angažovalo v jeho využití, keď tu privítalo viaceré významné návštevy. Azda aj na základe tejto skutočnosti sa viackrát v súvislosti s hotelom hovorilo ako o pôvodnej hlohovskej radnici. Hotel však ňou zrejme nikdy nebol, pretože mesto malo svoj mestský dom – radnicu pôvodne na mieste meštianskej školy (dnes 1. ZŠ). Dnes budova bývalého hotela Jeleň po dlhých rokoch čakania konečne dostala majiteľa, ktorý jej prinavrátil dôstojnú podobu. A to podobu o to cennejšiu, že ju sprevádza viac ako šesťstoročná história vpísaná v jej múroch.

Jozef Urminský ml.

 

Joomla Templates - by Joomlage.com