Teplá izba

V susedstve Mladého hája po pravej strane cesty na z Hlohovca na Nitru nad poľovníckou chatou „Ochota“ leží výšinný chotár Teplá izba. Už samotná terénna konfigurácia návršia, do ktorého sa zarezáva nepravidelná terasovitá úžľabina napovedá, že išlo o záveterné svahy medzi Mladým hájom a Šumperkami. Táto lokalita je výrazne poznačená ľudskou činnosťou a to čo vidíme z tohto chotára dnes je výsledok dlhodobej ťažby piesku a pieskovca. Ten sa v tejto časti Hlohovca ťažil od stredoveku do 18. storočia a vlastne Teplá izba je typickým príkladom zaniknutého lomu na pieskovec. Takmer všetky nekvalitné kamenné články, ktoré vidíme na architektonických pamiatkach Hlohovca – či už na budove sokolovne alebo aj na kostole sv. Michala pochádzajú z tohto lomu. Veľmi mäkké pieskovce svetložltej až medovožltej farby boli zrejme aj dôvodom, prečo v týchto miestach napokon s ťažbou kameňa skončili. Zaujímavé je pomenovanie tohto chotára. Podľa rozprávania obyvateľov Hlohovca táto poloha niesla prívlastok „teplá“ preto, že išlo o záveternú časť, ktorá v zime menej premŕzala ako okolie. Aj maďarské mapy z 19. storočia s označením chotára - Melegy, alebo tiež Melegvölgy, nás odkazujú na miesto, kde je stále teplo. V tejto súvislosti však musíme povedať, že historicky sa názov izba a izby objavuje aj na miestach, kde bolo zopár obydlí, ale tieto domy neboli priamo súčasťou obce. Dobrým príkladom je napríklad osada Bereg nad Váhom v chotári dnešných Dvorníkov, ktorá v 18. storočí niesla pomenovanie Berecké izby. Aj v urbári panstva hlohovského hradu z roku 1661 sa uvádza pomenovanie Teplé izby. 

     Okrem tohto názvu sa o Teplej izbe rozpráva aj legenda, ktorá tvrdí, že v chotári sa nachádzal menší kláštor rádu Templárov, ktorý je opradený mnohými legendami. Pomenovanie Teplá izba tak malo vzniknúť skomolením slovného spojenia Templárska izba. Nuž ťažko povedať, či skutočne takéto starobylé až fascinujúce stredoveké osídlenie sa tu nachádzalo, v každom prípade je Teplá izba dodnes chotárom, ktorý podľa môjho názoru ukrýva ešte nejedno tajomstvo v súvislosti s históriou nášho mesta a to najmä z toho dôvodu, že dolu na poliach pod ním sa nachádza významné archeologické nálezisko s osídlením v dobe kamennej a potom keltskou osadou pred zlomom letopočtu. 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com