Svätopeterský chotár

Zvláštnosť niektorých častí Hlohovca ležiacich pri rieke Váh spočíva najmä v tom, že počas takmer celého roka sa stáva hlavným miestom oddychu, cieľom vychádzok i športových aktivít Hlohovčanov. A hoci v okolí Hlohovca sú i pekné hory, ľudí to vždy viac ťahalo a lákalo k vode. Zaujímavé je, že celkom v tomto výbere vyhrali chotáre, ktoré sú už od roku 1953 súčasťou Hlohovca, hoci kedysi patrili k malej dedinke ležiacej severne od jeho centra. Kto by nepoznal hlohovskú štvrť vyhlásenú skvelou zmrzlinou, miestnym bagroviskom, zradným "hrčákom", no a počas tradičných hodov na Petra a Pavla "echtovnou" dedinskou zábavou. Ten vzácny dedinský kolorit jej nebolo možné nikdy uprieť a to aj vtedy, keď už dávno ani dedinou nebola, ale iba akýmsi nedobrovoľným príveskom mesta Hlohovec. Sv. Peter (pred zlúčením oficiálne Svätý Peter pri Váhu) si však zaslúži našu pozornosť už aj preto, že to kedysi vôbec nebola malá obec akoby sa na prvý pohľad zdalo, ale dedinka síce s menším počtom domov, ale s rozsiahlym územím, ktorý bol k roku 1894 rozdelený do 37. miestnych chotárnych názvov. Dedinu kedysi tvorila len jedna Svätopeterská ulica, rozdelená podľa územného členenia chotárov na dve časti. Za najstaršiu je považovaná juhovýchodná časť ulice (od Hlohovca), ktorá je aj značená ako intravilán (vnútro obce). Tu bola najstaršia zástavba čo dokladá aj existencia starého cintorína na jeho začiatku v časti ulice Ľ. Zúbka.  Pod ním ležal chotár Paradajs smerujúci k Váhu. Druhá polovica Svätopeterskej ulice približne od jej stredu smerom k Váhu bola mladšia a niesla chotárny názov Pod brehom. Aj dodnes si obe časti ulice medzi miestnymi udržali rozdielne označenie - horný a dolný koniec.  Potom nasledoval veľký chotár Vinkel (v miestach dnešného futbalového štadióna a za ním), popri Váhu nasledovali chotáre Hošták, Maruše, Diele pod Pajírmi, Oprosztale a Salátne. Za Váhom smerom k Leopoldovu bol ostrovný chotár Prúdy, ďalej chotár Prekopávané a Struhy. Popri ceste k pivovaru nasledovali Diely za humnami (dnešná časť Dukelskej ulice k pivovaru) až po cestu na Koplotovce. Hore od cesty k Sorošu už boli hornaté časti ako Stará hora, Tašle, Nad Pajíri, Špígle, Obecný háj, Oracie zeme, Nad Sorošom a Studená dolina. Od cesty na Tepličky a Koplotovce sa nachádzali svahy chotárov Studničná hora, Mlynárska hora, Krátke a Dlhé Ivarnoky, Mrtošulinky, Fenady, Tarane. Pri Koplotovciach ležali Chríby, Kostolné hory, Uhrova dolina, Nová hora, Starý háj a Klče.

     Viaceré z nich ukrývajú v názvoch odkazy na bohatú históriu obce Svätý Peter. Kostolné hory jednoznačne odkazujú na vlastníctvo chotára náležiace k miestnemu filiálnemu kostolu sv. Petra, ktorý stál kedysi v obci. Chotár Chríby je starobylým slovanským označením pre dávne pohrebiská, Ivarnoky zase upozorňujú na výšinnú opevnenú polohu - možno menšieho strážneho hradu (z maďarského Új várnok) nad križovatkou ciest na Tepličky a Koplotovce, Uhrova dolina označuje málo obrábaná zem ležiaca dlhodobo úhorom.  Mlynárska hora, dnes rozľahlá chatová osada v členitom hornatom teréne patrila cechu hlohovských a peterských mlynárov, údolný chotár Prekopávané na pomedzí červeníckeho katastra bol odvodený od ťažby hliny a štrku, počas ktorej úmyselne odhradili časť koryta Váhu a presmerovali jeho vody do priekop popod múry leopoldovskej pevnosti. V chotári Salatne sa našli stopy pravekej osady a stredovekej dediny, v časti Tašle bol ešte v 19. storočí rozsiahly kameňolom.

     Pôvodné  názvy iba sporadicky prenikli do súčasných máp a skôr sa udržiavajú iba v rozprávaní starých Peterčanov. Pre úplnosť a na pripomienku rozsiahleho územia obce Svätý Peter podávame všetky chotáre dediny, tak ako boli evidované k roku 1894.

     1. Beltelek - Intravilán obce,  2. Paradeisz, 3. Pod brehom, 4.Vinkl, 5. Prekopovane, 6. Prudi, 7. Sztruhy, 8.Maruse - Maruše, 9. Szalatne - Salátne, 10. Oprosztale, 11. Djele pod Pajiri - Diele pod Pajírmi, 12. Hostak - Hošták, 13. Djele za humnami, 14. Sztara hora - Stará hora, 15. Taschle, 16. Nad Pajeri, 17.Spiegle - Špígle, 18. Pod studnicsnu horu, 19. Chribi, 20. Kosztolne hory - Kostolné hory, 21. Uhrova dolina, 22. Nova hora, 23. Klcse , 24. Sztudnicsna hora, 25. Mlinarska hora, 26. Stari haj, 27. Mrtosulinki, 28. Ivarnoki, 29. Kratke Ivarnoki, 30. Dlhe Ivarnoki, 31. Fenadi, 32. Taranye, 33. Sztudena dolina, 34. Obeczni haj - Obecný háj, 35. Oracze zeme - Oracie zeme, 36. Nad Szorosom, 37. Vág folyó - riečisko Váhu

 

Joomla Templates - by Joomlage.com