Nahliadnutie do dejín hlohovského novinárstva a časopisectva

Zaujímavú, no málo známu kapitolu v dejinách mesta Hlohovec predstavuje novinárstvo a časopisectvo, ktoré sa začalo u nás rozvíjať na prelome 19. a 20. storočia, aby v storočí 21. robili tlačenej forme týchto mediálno-informačných kanálov konkurenciu elektronické a online podoby spravodajstva i zábavy. V nasledujúcich riadkoch vôbec po prvýkrát, v snahe o čo najpodrobnejší výpočet, priblížime krátky, no obsažný prehľad časopisov a novín, ktoré sa objavili v našom meste. Niektoré sa iba mihli v rukách čitateľov, iné pevne zakorenili v ich povedomí a vychádzali či vychádzajú desaťročia. Najznámejším, najpopulárnejším a súčasne najdlhšie kontinuálne vychádzajúcim periodikom na území mesta Hlohovec je mesačník Život v Hlohovci (začínal v r. 1967 pod názvom Kultúra a šport v Hlohovci), ktorý tento rok píše už svoju 52. kapitolu. Keďže sme v novinách venovali priestor jeho histórii pred rokom, dnes v krátkosti spomenieme ďalšie noviny a časopisy spojené s minulosťou i súčasnosťou nášho mesta. Postupovať budeme chronologicky, tematicky i záujmovo. Už v r. 1882-83 vychádzal v Hlohovci dvojtýždenník Felvidéky nemzetör (neskôr Felsőmagyarországi nemzetör) zameraný na maďarizáciu obyvateľstva. V rovnakom duchu pôsobili titulkové noviny Galgócz és vidéke (1902-03), ktoré mali za úlohu obmedzovať slovenskú regionálnu tlač. Pokračovateľom týchto novín bol pondelník Felsőmagyarországi Hétfői Ujság vychádzajúci v r. 1904-14. Všetky tri periodiká prinášali články z maďarského kultúrno-spoločenského prostredia, prípadne v ňom uverejňovali svoje príspevky Hlohovčania naklonení maďarskej otázke, ako napríklad školský inšpektor Gustáv Libertényi. Ten založil v Hlohovci prvú meštiansku školu v Nitrianskej župe, kde sa systematicky pracovalo na odnárodňovaní slovenskej mládeže. Päťmesačné trvanie mali politické noviny Židovskej národnej demokratickej strany vychádzajúce v r. 1912 pod názvom Galgóczi hírlap (21 čísel). Z prvorepublikových periodík evidujeme Hlohovské hlasy (1927-32), čo boli regionálne titulkové noviny s výrazne národnou orientáciou. Veľkoformátový sobotník Hlohovecké noviny (1932-33) pripravovaný v Piešťanoch mal regionálne zameraný informačný servis zo všetkých oblastí života. Počas vzrastajúceho robotníckeho hnutia v Hlohovci vychádzal krátku dobu v r. 1926 ilegálny časopis Boľševická päsť. V polovici r. 1940 naň nadviazal obdobne zameraný protifašistický časopis s príbuzným názvom Boľševická zástava. Redigoval ho Lev Hanzal a tajne ho kolportovali do celého okresu. Ešte v r. 1939 vyšli v Hlohovci dve čísla ilegálneho komunistického časopisu Pravda slovenskej mládeže. Hlohovské podniky a organizácie vydávali okrem zamestnaneckých novín aj odborné časopisy. Prvým periodikom tohto druhu bol zrejme Bulletin pre duševnú hygienu vydávaný v roku 1949 Ústavom pre sociálny výskum mládeže v Hlohovci. Ďalším odborným časopisom tentokrát zameraným na najnovšie poznatky o liečivách a farmakológii bola Slovakofarma revue, ktorá vychádzala v rozmedzí r. 1991-2003. Skôr narodení zamestnanci Slovakofarmy si určite pamätajú aj na podnikový dvojtýždenník Chemofarmaceutik (1954-55), ktorého koncepčnú líniu ako periodika informujúceho o dianí v podniku vystriedal od roku 1977 časopis Liečivár. Druhý veľký podnik v meste, Drôtovňa, vydával závodný mesačník, neskôr dvojtýždenník Novosti (od r. 1968). Redaktorom bol Jozef Urminský starší. Periodikum od r. 1975 pokračovalo pod názvom Hlas Drôtovne. Od r. 1966 pre vnútropodnikové potreby vedeckého výskumu vydávalo Oddelenie vedeckých technicko-ekonomických informácií (VTEI) odborné periodikum Informačný spravodajca Drôtovne Hlohovec. Dnes po zmene vlastníckych vzťahov vydáva spoločnosť Bekaert vlastný informačný bulletin pracovníkov s názvom Bekaert INFO. V r. 1955 vyšlo 7 čísel periodika Kolektív s podtitulom Časopis konfekčného závodu, n.p. v Hlohovci. JRD Júliusa Fučíka v Hlohovci vydávalo dvojmesačník Družstevný život (1976 – 1988). Prinášal aktuality z družstevného života, z pestovateľskej, chovateľskej i výrobnej činnosti. Masívnu budovateľskú kampaň v intenciách dobovej ideológie realizoval v roku 1951 týždenník Nový smer ako hlohovská okresná roľnícka tribúna pracovníkov v poľnohospodárstve. V tom istom roku začal vydávať Pôdohospodársky odbor v Hlohovci podobne zamerané jednolistové veľkoformátové noviny Smer dediny k socializmu (do r. 1955). Krátky život mali noviny Ozvena RSD vydávané Roľníckym hospodárskym družstvom v Hlohovci, ktorých vyšlo v roku 1952 iba 12 čísel. Odborne a osvetovo zamerané periodikum sústreďujúce informácie z Hlohovca i okolia vydával Vlastivedný krúžok pri Okresnom dome osvety (neskôr pri Múzeu v Hlohovci) pod názvom Informačné zprávy... v r. 1957-62. Múzeum vydávalo v r. 1978-88 Vlastivedný a metodický spravodaj Okresu Trnava. K vlastnému periodiku sa vrátilo múzeum po takmer tridsiatich rokoch štvrťročníkom Hlohoveckom (od r. 2017). Špeciálnu kapitolu periodík v meste tvorili rôzne inzertné noviny, ktoré sa začali vo veľkom množiť hneď po revolúcii začiatkom 90-tych rokov. V r. 1992 sa objavil inzertný týždenník Hlohovský kuriér a po ňom Hlohovský hlásnik, nakoniec aj reklamno-informačný dvojtýždenník Hlohovecké noviny. Najznámejšími boli noviny Hlohovecko vychádzajúce od októbra 1997, dodnes ich poznáme pod názvom Hlohovecko – Sereďsko. Noviny sústreďujúce inzerciu hlohovských podnikateľov pod redaktorskou taktovkou Jozefa Oravca niesli názov Noviny okresu Hlohovec (1996-2003). Mesačník si okrem inzerátov vybudoval aj slušnú základňu článkov z rôznych oblastí kultúry a spoločenského života. Epizodicky sa objavili pred vyše desiatimi rokmi noviny Hlohovec dnes. Krátke trvanie v rokoch 2012-13 mal ďalší podobne zameraný magazín Región plus a v letných mesiacoch roku 2017 aj noviny Okresná inzercia Hlohovec. Od roku 2004 vychádzal časopis zameraný na propagáciu kultúrnych podujatí v regióne s názvom Focus zameraný na kultúru – Trnava/ Hlohovec. Spravodajské titulkové noviny Naše novinky Hlohovec sme si mohli nájsť v schránkach od r. 2013. V budúcom čísle sa podrobnejšie pozrieme na školské a záujmové časopisy a priblížime aj dva kuriózne tituly. V pokračovaní nášho prehľadového rozprávania o histórii hlohovských časopisov spomenieme na úvod ten typ časopisov alebo novín, s ktorým sa azda stretával každý z nás buď ako čitateľ, alebo aj ako tvorca – reč bude o školských časopisoch. Mnohé školské časopisy majú dlhú, niekoľko desiatok rokov trvajúcu tradíciu, iné každoročne vznikajú, ba i zanikajú. Aj v dejinách jednej školy môžu nastať fázy, keď sa viackrát objaví ambiciózna generácia študentov so snahou založiť a viesť časopis. No keď sa za nimi zatvoria brány školy, často idea a entuziazmus spojené s tvorbou časopisu odchádzajú spolu s nimi. Je to prirodzené a nevyhlo sa to ani hlohovským školám. Z najstarších školských časopisov v Hlohovci sa nám zachovali informácie o chlapčenskom týždenníku Mlynček a dievčenskom týždenníku Ruža, ktoré vychádzali v školskom roku 1920/ 1921 v meštianskej škole pod vedením českého učiteľa a spisovateľa Pavla Sulu. Keďže v tom čase bol nedostatok slovenských učebníc, deti zverejňovali v časopisoch svoje slohové úlohy, ktoré tak slúžili ako čítanka. Škola začiatkom školského roka 1935/ 1936 zakúpila „rozmnožovač“, čo podnietilo založiť časopis Hložiny. Hlavným redaktorom bol učiteľ odborných predmetov Jozef Kuna. Zo starších školských časopisov spomeňme aspoň telegraficky informačno-zábavný štvrťročník Mladosť vydávaný od školského roku 1966/1967 Učňovskou školou pod vedením pani učiteľky Pavly Olléovej. Lupienok bol časopis vydávaný IV. ZŠ na Nerudovej ulici od školského roka 1971/1972. Redakčnú radu viedla pani učiteľka Cervová. Štafetu prevzal o dvadsať rokov neskôr na tejto škole časopis Priateľ štvorky. V marci roku 1991 začal vychádzať na V. ZŠ v Šulekove časopis Mladosť, ktorý po dvadsaťročnej prestávke nadviazal na činnosť vtedy zaniknutého školského magazínu Šulekovčan. ZŠ sv. Jozefa sa mohla pochváliť časopisom Svetielko (od roku 1993). Na ZŠ Podzámska mali Šestáčik, ZŠ Koperníkova Kométu, ZŠ na Ulici A. Felcána pripravovala časopisy Lúč a Záblesk, Špeciálna ZŠ s MŠ Pramienok. Medzi gymnazistami sa stal za desaťročia vychádzania pojmom časopis Mozaika (krátko niesol názov Mozaika mladosti). Obchodná akadémia mala ambíciu vydávať školský odborný časopis. Pod vedením učiteľky Anny Vavrovej vychádzal od roku 1993 Mladý ekonóm. Neskôr sa na pôde školy vystriedali tituly časopisov Sem-Tam-Ník (1997/1998), Seva OA (2005/2006) a najnovšie Tehla OA (2017/2018), ktoré majú skôr informačno-zábavný charakter. Štvrťročník Zrkadielko vydávaný MŠ na Hollého ulici je príkladom spolupráce detí, pedagógov i rodičov. Časopis vychádza od roku 2008 a je úspešný v celonárodných súťažiach triednych a školských časopisov ProSlavis. Spracovaním nevšedný a inovatívny je časopis MŠ na Nábreží A. Hlinku. Nesie názov Čajovníček-Bylinkáčik a zračí sa v ňom zámer viesť deti k pozitívnemu vzťahu k prírode. Takmer každá škola v meste vydáva svoj školský alebo triedny časopis. Nami nespomenutých titulov sú desiatky. Sústreďme sa na záujmové časopisy. Týždenník pre katolíckych veriacich v Hlohovci pod názvom Farská rodina vychádza od veľkonočnej nedele roku 1990. Je to jeden z prvých časopisov svojho charakteru objavujúcich sa po zmene režimu na území Slovenska. Mimoriadny úspech malo vydávanie detského časopisu Letúšik. Niesol podtitul „Časopis detí dobrej vôle“, čo naznačovalo aj orientáciu jeho náplne v zmysle kresťanského humanizmu. Časopis založil kaplán Lukáš Stanislav Buchta, no po pár mesiacoch prebrala úlohu hlavnej redaktorky Gabriela Magalová. Prvé číslo vyšlo v marci 1993 a v mesačnej periodicite vychádzal až do júna roku 1998. Letákové noviny, kde zohráva dôležitú úlohu viera, vydáva spoločenstvo katolíckej cirkvi v Hlohovci Bétel pod rovnomenným názvom. K záujmovým časopisom možno radiť aj HC magazín – mesačník zameraný na informovanosť obyvateľstva o zdraví. Vychádzal v rokoch 2011-2012. S nepravidelnou periodicitou sa od roku 2015 objavuje občasník klientov zariadenia pre seniorov Harmónia. Obdobné periodikum od roku 2014 vydáva aj DSS Humanus a tiež nesie názov zariadenia. V osemdesiatych rokoch svoje periodikum vydával aj Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Hlohovec pod názvom Rybársky spravodajca. Od tohto roku (2018) začína v Hlohovci vychádzať športový časopis Squash magazín. Ambicióznym, no žiaľ neuskutočneným projektom malo byť vydávanie časopisu EDO (v roku 2000), ktorý mal nahradiť populárny časopis Káčer Donald. Tento zábavník mal byť určený pre deti do 10 rokov. V súčasnosti sa najčastejšie okrem Života v Hlohovci stretávame s Fraštackými novinami (od roku 2010) a s internetovými titulkovými novinami hlohovec24. sk ako spravodajskými médiami, plošne zasahujúcimi celú oblasť spoločenského diania v meste a okolí. Sčasti plní spravodajskú úlohu aj internetový magazín hlohovecko.sk. Kuriozity V dejinách hlohovských novín a časopisov objavíme aj minimálne dva kuriózne tituly. Prvými sú humoristicko-satiricky ladené noviny Fraštacký News, ktoré vyšli na Silvestra roku 1921 s informáciou, že vychádzajú už tri roky a ide o prvé a zároveň posledné číslo. K tejto informácii bolo pridané heslo „Humoristi celého sveta spojte sa“. Dvojjazyčný slovensko-maďarský text vypĺňali humoristicko-satirické články všímajúce si aktuálne spoločensko-politické dianie v meste. Zaujímavosťou bola príloha karikatúr vážených predstaviteľov i občanov mesta. Noviny vydal Fraštacký športový klub a redigoval ich učiteľ meštianskej školy Úlehla. Druhým recesistickým dielkom boli noviny Fraštacký večerník, ktoré vyšli tiež iba raz, a to pri príležitosti konania pikniku v zámockej záhrade 16. 7. 2017 o 17. hod a 17. min. Noviny boli grafickým vizuálom štylizované do 30. rokov 20. storočia, teda do témy pikniku. História hlohovských novín a časopisov je oveľa bohatšia, a preto sa určite stalo, že na niektoré tituly sme zabudli, alebo nám jednoducho na ne nezvýšilo miesta. Ak poznáte hlohovský časopis, ktorý sme nespomenuli, neváhajte a informujte nás o ňom vo Vlastivednom múzeu alebo napíšte priamo do redakcie.                                 

Marián Kamenčík 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com