Mimo edície

 

pg

Čriepky spomienok 

 

Mária Balagová

Vydavateľ: ELAP Hlohovec

Rok vydania: 2018

 

Mária Balagová má veľmi blízko k umeleckému slovu, jej estetickému stvárneniu a interpretácii. Jej literárne pero je ľahké, priame, veselo-žartovné, no tam, kde je to potrebné, vie i zvážnieť či poučiť. Ako sa sama vyjadrila, píše iba to, čo jej do cesty priniesol život a vyvieralo z okolností a daných situácií – najmä zo svojho detstva. Jej prednosťou je schopnosť pútavo rozpovedať spomienkové príbehy, s láskou približovať hodnoty a kultúry odchádzajúceho sveta, ktorý formoval jej osobnosť, názory a svetonázor v detstve a mladosti. Aj preto je jej svedectvo o dobe, ľuďoch či udalostiach vzácnym dokladom minulosti, v ktorej všetci koreníme. Autorka zosilňuje svojou prácou citlivosť na tieto korene, ich pevné vrastanie do tradície predkov, svedomito sa o ne stará, aby nevyschli a vydali plody aj nasledujúce roky, keď dobrými hospodármi a ich zberačmi bude my, generácia, s vďakou a úctou hľadiaca z prítomnosti rovnako intenzívne a so záujmom do minulosti i do budúcnosti. Kniha obsahuje päť kapitol: Zvyky počas roka, Ako sa žilo na dedine, O čarách, Z môjho detstva a mladosti, Čo sa stalo v Hostinci, Priniesol život.  

 

 

pg

Kvapky života 

 

Margita Kadlečíková

Vydavateľ: ELAP Hlohovec

Rok vydania: 2015

 

Kniha poézie Margity Kadlečíkovej, ktorá sa k svojim čitateľom prihovára v jej závere nasledujúcimi slovami: „Priatelia, moja literárna činnosť sa datuje od roku 2005. Bolo to spontánne vyjadrenie osobných pocitov počas dlhodobého liečenia i neskôr, po ňom. Prvá knižka mi vyšla o pár rokov neskôr pod názvom Moja najdlhšia dovolenka a čo bolo potom. Vtedy som ešte netušila, koľko dní mám pred sebou. Časom sa dni premenili na roky a sila, ktorá mi pomáha prežiť, vystačila aj na ďalšie písanie. Cítim radosť z každého stretnutia, objatia či úsmevu. Mám veľa priateľov a známych. Za náprstok blízkych. Žijem. To ostatné je vedľajšie, nepodstatné.“ Hodnoty vyznané v tomto kréde sú aj náplňou jej veršov v najnovšej zbierke.  

 

 

  

pg

PERICULUM GALGOCZIENSE – HLOHOVSKÉ NEBEZPEČENSTVO Báseň Gabriela Kolinoviča Šenkvického o rozvodnenom Váhu z roku 1721 a niektoré ďalšie povodňové udalosti z Hlohovca

 

Zostavil: Marián Kamenčík

Autori: Marián Kamenčík, Miloslav Konečný, Peter Novosedlík, Jozef Urminský ml.

 

Vydavateľ: ELAP Hlohovec

Rok vydania: 2014, dotlač 2015

 

Neoddeliteľnou súčasťou mesta Hlohovec je rieka Váh, ktorá mu dodáva svojím zvlnením jedinečných charakter. Ľudia už odnepamäti videli v rieke nielen veľkého pomocníka, miesto oddychu, ale často spoznávali aj jej nevyspytateľnú povahu v podobe povodní. Táto často prítomná kapitola dejín Hlohovca nebola ešte komplexne spracovaná, preto sa kolektív autorov pod vedením Mariána Kamenčíka rozhodol  prezentovať výsledky svojho skúmania v tejto oblasti a ponúknuť v pútavej podobe ucelenejšiu informáciu, pričom si za predmet svojho záujmu zvolili umelecké texty, v ktorých sa povodne v regióne reflektujú. V knihe sa dočítate mnohé doteraz nepublikované informácie o prítomnosti tzv. „povodňových“ básní z Hlohovca a blízkeho okolia, ktorými umelci sprítomňovali svoju skúsenosť z povodní na Váhu. Centrálnym textom je však báseň významného uhorského historika Gabriela Kolinoviča Šenkvického, ktorý 10. februára  o 8. hodine ráno cestou do Trnavy zaživa v Hlohovci ľadovú povodeň. Verše napísal v latinčine, no čitateľovi ich sprístupňujeme ako v pôvodnej verzii, tak aj v slovenskom preklade od Miloslava Konečného. Je to vôbec prvý preklad a prvé vydanie tejto básne. Kontext historických reálií, javov a udalostí, ktoré sa v básni uvádzajú vysvetľuje v podrobných komentároch Peter Novosedlík. Následne aj prezentuje podobu mesta Hlohovec na začiatku 18. storočia, kedy G. Kolinovič Šenkvický predmetné udalosti zažíva. Knihu uzatvára príspevok Jozefa Urminského, ktorý sa podujal zmapovať históriu najvýznamnejších povodní na území Hlohovca. Texty knihy sprevádzajú kresby Gabriely Halás, na ktorých zachytáva barokové architektonické dominanty a tiež množstvo doteraz nepublikovaného obrazového materiálu povodní v Hlohovci a okolí.

  

VP

PAVEL VAJAJ (1761 – 1838) Živý odkaz učiteľa z Horných Zeleníc

(druhé, doplnené vydanie)

Marián Kamenčík

Vydavateľ: ELAP Hlohovec, obec Horné Zelenice, Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Horných Zeleniciach
Rok vydania: 2014

 

Druhé, doplnené a rozšírené vydanie publikácie, ktorá bola pripravené pri príležitosti 175. výročia úmrtia hornozelenického rektora evanjelickej školy Pavla Vajaja a zároveň pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule tejto osobnosti. Kniha je reprezentatívnym nahliadnutím a zhodnotením života a diela tohto významného autora a osobnosti hlohovského regiónu zo začiatku 19. storočia. Pavel Vajaj bol evanjelický učiteľ, autor príležitostných básní a veršovaných kroník, znalec dejín a milovník latinčiny, osvietenský vzdelanec a zapálený propagátor osvety a vzdelanosti. Text monografie prevedie čitateľa životnou púťou P. Vajaja od rodných Kopčian, cez pôsobisko v Príbovciach až po Horné Zelenice, kde strávil podstatnú časť svojho života. Kniha pritom mapuje jeho bohatú a cennú literárnu tvorba úzko zviazanú s miestami svojich pôsobísk. Prostredníctvom šiestich doteraz známych Vajajových rukopisných veršovaných diel podáva kniha čitateľovi autentickú predstavu dobového vnímania skutočnosti. Informačnú hodnotu publikácie dopĺňa bohatý obrazový materiál z archívnych zbierok múzeí i súkromných zberateľov. V druhej časti knihy jej autor zverejňuje výber z Vajajovej tvorby, kde básnik priamo dokladá svoju väzbu na konkrétny región. Záver knihy v tomto druhom vydaní patrí reportážnemu príspevku Martina Jurča, ktorý priblížil priebeh slávnosti odhalenia pamätnej tabule i prezentácie prvého vydania knihy. Všetko je dokumentované aj bohatým sprievodným fotografickým materiálom. 

 

Kucharka

Neznáme chute a vône hlohoveckej kuchyne

Eva Urminská – Jozef Urminský ml.

Vydavateľ: ELAP Hlohovec, Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Rok vydania: 2014

 

Kniha je voľným pokračovaním čitateľsky veľmi populárnej knihy Z kuchyne starého Fraštáku. Autori E. Urminská a J. Urminský ml. nás tentokrát zoznamujú prostredníctvom receptov s bohatým sprievodným fotografickým materiálom s históriou a gastronómiou nielen Hlohovca, ale i blízkeho regiónu, no približujú i recepty, ktoré sa udomácnili v našom meste z iných oblastí takmer celého Slovenska. Ide o pestrú škálu chutí a vôní z jedál pripravovaných v kuchyniach gazdiniek starého Fraštáku a nového Hlohovca. Aj táto zdanlivo nesúrodá zmes receptov má spoločného menovateľa, a tým je mesto Hlohovec. Počas uplynulých 80 rokov sa v našom meste všetky v knihe ponúkané recepty udomácnili práve vďaka ľuďom, ktorí sa doň prisťahovali. Priniesli si sem tak prostredníctvom gastronómie i kúsok svojho pôvodného domova. Aby padli každému na úžitok, želáme vám pri čítaní veľa inšpirácie a mnoho dobrých kulinárskych nápadov ako i vďačných konzumentov vo vašej kuchyni.

 

VP

Komedianti. Zabudnutý príbeh zo starého Fraštáku

Augustín Paulovič
Edične pripravil: Marián Kamenčík

Vydavateľ: ELAP Hlohovec
Rok vydania: 2013

 

Bučiansky rodák, spisovateľ, tvorca krátkych dramatických žánrových foriem, osvetový pracovník, žurnalista a úradník v Spolku sv. Vojtecha, Augustín Paulovič v roku 1922 napísal dramatický príbeh, ktorý sa odohráva v Hlohovci v prvej štvrtine 19. storočia. Kniha je druhým vydaním Paulovičovho textu o unesenom dieťati, ktoré putuje s komediantskou spoločnosťou a zastaví sa aj v starom Fraštáku. Čitateľ bude svedkom odvíjania sa osudov dievčiny hľadajúcej svojich rodičov, ale bude spoločne s nešťastnou matkou prežívať jej smútok a nádej v návrat stratenej dcéry. Príbeh obohacuje vyše 30 dobových historických fotografií a pohľadníc, z ktorých väčšina je publikovaná prvýkrát. Záver knihy obsahuje štúdiu mapujúcu životné osudy a tvorbu Augustína Pauloviča.

 

VP

PAVEL VAJAJ (1761 – 1838) Živý odkaz učiteľa z Horných Zeleníc

(prvé vydanie)

Marián Kamenčík


Vydavateľ: ELAP Hlohovec, obec Horné Zelenice, Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Horných Zeleniciach
Rok vydania: 2013

 

Publikácia, ktorá bola pripravená pri príležitosti 175. výročia úmrtia Pavla Vajaja a zárove pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule, je reprezentatívnym nahliadnutím na život a do tvorivej dielne tohto významného autora hlohovského regiónu zo začiatku 19. storočia. Pavel Vajaj bol evanjelický učiteľ, autor príležitostných básní a veršovaných kroník, znalec dejín a latinčiny, osvietenský vzdelanec a zapálený propagátor osvety a vzdelanosti. Text publikácie prevedie čitateľa životnou púťou P. Vajaja od Kopčian cez Príbovce až po Horné Zelenice, pričom podrobne mapuje jeho tvorbu zviazanú s každým z týchto regiónov. Prostredníctvom šiestich doteraz známych Vajajových rukopisných diel kniha podáva čitateľovi autentickú predstavu dobového vnímania skutočnosti v perspektíve veršovaného podania autora. Informačnú hodnotu textu dopĺňa bohatý obrazový materiál z archívnych zbierok múzeí i súkromných zberateľov.

 

VP

Vďačná pamiatka fraštackému richtárovi. Príspevok ku kultúrnym dejinám a literárnemu životu mesta Hlohovec na začiatku 19. storočia

Marián Kamenčík

Vydavateľ: ELAP Hlohovec
Rok vydania: 2012

 

Kniha približuje čitateľovi prostredníctvom prepisu rukopisnej literárnej pamiatky Vděčná památka z roku 1827 atmosféru mesta Hlohovec na začiatku 19. storočia. Rukopisná príležitostná báseň sprostredkúva nielen dobový estetický vkus a literárnu kultúru, ale autenticky zobrazuje historické udalosti v meste, predstavuje jeho významné osobnosti a popisuje rôzne reálie a javy, ktoré boli súčasťou každodenného života Hlohovčanov. Kniha prináša na kvalitnom papieri a vo veľmi vkusnom knihárskom prevedení aj bohatý farebný obrazový materiál sprítomňujúci prostredníctvom výtvarných diel a historických fotografií podobu Hlohovca v 18. a 19. storočí, ďalej obsahuje rozsiahlu úvodnú štúdiu, poznámkový aparát a komentáre, ktoré vysvetľujú podstatné kultúrno-historické súvislosti tejto literárnej pamiatky vo vzťahu k mestu Hlohovec. Dielo je novým a doposiaľ nepublikovaným príspevkom k dejinám mesta Hlohovec, ktoré prináša mnohé objavné fakty a súvislosti viažuce sa k jeho histórii.

  

VP

Židovská komunita v dejinách mesta
Hlohovec (1938-1945). Príbeh, ktorý prešiel tmou

Paulovičová Nina, Urminský Jozef

Vydavateľ: ELAP Hlohovec
Rok vydania: 2009

 

Kniha prostedníctvom dokumentov a výpovedí rozpráva príbeh o bohatých kultúrnych tradíciách hlohovských Židov, ktorí boli nedeliteľnou súčasťou Hlohovca a významne posúvali jeho napredovanie počas posledných troch storočí až do tragických rokov druhej svetovej vojny. Opisom udalostí a životných osudov Židov v Hlohovci v rokoch 1938 - 1945 otvárajú autori kapitolu zamlčiavanej pravdy. Nech je už akokoľvek krutá a bolestivá, má plné právo, aby bola spoznaná a natrvalo zaznamenaná aj v písanej histórii nášho mesta.

 

VP

Vypočuté v ateliéri

Víťazoslav Chrenko

Vydavateľ: ELAP Hlohovec
Rok vydania: 2011

 

V novembri 2011 uzrela svetlo sveta zaujímavá kniha. Obsahuje spomienky autora na svojho otca, významného grafika, zberateľa a predsedu poroty medzinárodnej výtvarnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC Viktora Chrenka. Jej hrúbka je neveľká, no svojim poňatím sa od bežnej knihy líši. Čitateľa môže zaujať ručne tlačenou a skladanou obálkou a jej prílohou je 5 voľne vložených originálnych exlibrisov Viktora Chrenka na kvalitnom papieri. Kniha vyšla k nedožitým 90 narodeninám tejto významnej osobnosti kultúry v Hlohovci v symbolickom počte 90 číslovaných kusov, čo ju radí medzi bibliofílie a zberateľské rarity. Autor v texte predstavuje svojho otca v piatich polohách, ktoré sú typické pre jeho život a tvorbu. Niekoľko posledných exemplárov je k dispozícii v občianskom združení EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, ktoré sa na vydaní knižky podieľalo - cena je 10 euro.

 

VP

Z kuchyne starého Fraštáku

Eva Urminská – Viera Holicová – Jozef Urminský

Vydavateľ: ELAP Hlohovec, Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Rok vydania: 2011

 

Ojedinelá publikácia Z kuchyne starého Fraštáku ponúka čitateľom zozbierané staré fraštácke recepty. Autori jednotlivé recepty usporiadali podľa období cirkevného kalendára, ktorý bol pre našich predkov tým najprirodzenejším ukazovateľom životného cyklu. V knihe sa dozvieme zaujímavé informácie z histórie kultúry stravovania nielen obyčajných Hlohovčanov, ale i hlohovských pánov. Jednotlivé recepty dopĺňa bohatý fotodokumentačný materiál.

 

 

VP

Dieselová elektráreň v Hlohovci (1908 – 2008)

Jozef Urminský

Vydavateľ: ELAP Hlohovec
Rok vydania: 2008

 

Publikácia vychádza pri 100. výročí spustenia dieselovej elektrárne v Hlohovci, ktorá sa môže pýšiť tým, že začiatkom 20. storočia bola najväčšou elektrárňou v Hornom Uhorsku. Kniha mapuje bohaté storočné dejiny elektrárne od jej počiatku, kedy mala výrazný vplyv na rozvoj priemyslu a infraštruktúry Hlohovca, čím sa zaradil k dynamicky sa rozvíjajúcim mestám Uhorska. Text zachytáva významné míľniky objektu až do súčasnosti, jeho súčasťou je aj bohatý obrazový, dokumentačný a štatistický materiál.

 

 

VPGrafická koláž linoleorez - linoleoryt a pomocné techniky

Viktor Chrenko

Vydavateľ: ELAP Hlohovec

Rok vydania 2006 (4. vydanie)

 

Publikácia slúži ako výborná pracovná pomôcka pre učenie sa i zdokonaľovanie sa v grafických technikách predovšetkým linoleorezu a linoleorytu. Autor publikácie, známy grafik, Viktor Chrenko, postupne oboznamuje čitateľov s tvorbou koláže, jej umeleckými možnosťami, pracovnými postupmi, grafickým využitím. Následne v inštruktážnom duchu pristupuje k popisu techník linoleorezu – linoleorytu. Krok po kroku nás prevedie od prípravy materiálno-technického zabezpečenia cez metodiku tvorby návrhu, prácu s linoleom, samotnú techniku rytia/vyrývania až po prípravu tlače samotnú tlač. Záver publikácie venuje ďalším grafickým technikám ako sú gumotlač, monotyp, tlač zo šablón, škriabané techniky a iné.

 

 

VPEx Libris Hlohovec

Zostavovateľ: Viktor Chrenko, Helena Pekarovičová

Vydavateľ: Sofa Bratislava
Rok vydania: 2001

 

Reprezentatívny katalóg víťazných prác z piatich ročníkov medzinárodnej súťaže v tvorbe exlibris pre 12 až 15 ročné deti za roky 1997 – 2001. 

 

VPFolklórna skupina Šulekovo z Hlohovca (CD)

Vydavateľ: ELAP Hlohovec, mesto Hlohovec
Rok vydania: 2010

 

Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca už 38 rokov vyhľadáva a uchováva duchovné i materiálne dedičstvo svojich predkov. Zozbierané materiály prezentuje v rôznych zvykoslovných pásmach a mnohých kultúrno-spoločenských podujatiach, folklórnych súťažiach i festivaloch na Slovensku i v zahraničí. CD obsahuje piesne spievané pri rôznych príležitostiach (svadobné, regrútske, žatevné, veselé piesne spievané pri víne i k tancom).Joomla Templates - by Joomlage.com